Salgsbetingelser

Salgsbetingelser for NDS Group AS

GENERELLE BETINGELSER
1. Nedenstående betingelser er alltid gjeldende, så lenge ikke annet er avtalt skriftlig på
forhånd.
2. Muntlige avtaler med våre medarbeidere er for oss kun bindende når de er bekreftet
skriftlig av NDS Group AS.

LEVERING OG FORSENDELSE
1. Levering skjer fritt vårt lager.
2. Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko.

LEVERINGSTID
Leveringstiden oppgis med forbehold om force majeure og forsinkelser eller uteblivelse fra selgers leverandør.

PRISER
1. Levering finner normalt sted til den på leveringsdagen gjeldende pris som vil komme frem av vår faktura.
2. Vi forbeholder oss rett til prisforandring uten forutgående varsel, herunder
valutakursendringer utover +/- 1%.
3. Avgitte tilbudspriser gjelder for varer hvor vi har mottatt Deres ordre og som er levert
og fakturert innen et halvt år fra tilbudsdato, eller som er levert og fakturert innen dato
oppgitt i tilbudet, dog med nevnte forbehold om valutakursendringer.

BETALING
1. Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager.
2. Hvis en kjøper ikke overholder betingelsene eller avtaler, eller forringer sine
kapitalforhold ved u-rentabel realisasjon av våre varer, er ethvert skyldig beløp straks forfalt til betaling. Etter forfall beregnes morarenter pr. påbegynt måned.

SALGSPANT
Selger har salgspant (eiendomsforbehold) i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive renter og omkostninger er fullt ut betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

REKLAMASJONSBETINGELSER
1. Det kan kun reklameres på varer som er kjøpt hos NDS Group AS.
2. Kunden er forpliktet til å undersøke varen umiddelbart etter at den er mottatt.
Reklamasjon som følge av at varen er mangelfull må skje skriftlig og innen 10 dager etter at varen er mottatt. Mangler som først kan oppdages etter eventuell montering eller bruk må påberopes umiddelbart etter at mangelen er konstatert og i alle tilfelle innen 2 måneder etter at mangelen er oppdaget. Ved material- og/eller fabrikasjonsfeil på et nytt produkt gjelder 12 måneders reklamasjonsfrist fra produktet er mottatt/montert.
3. NDS Group’s reklamasjonsskjema må fylles ut for hvert produkt. Dette skjemaet finnes tilgjengelig hos våre selgere/avdelinger og på hjemmesiden. Stjernemerkede felt m å fylles ut for at reklamasjonen skal bli behandlet. Vi ber imidlertid om at alle felt fylles ut så nøyaktig som mulig. Dersom reklamasjonsskjemaet ikke følger reklamasjonen, vil denne ikke bli behandlet. Sammen med reklamasjonen skal det også følge pakkseddel- og/eller fakturakopi som viser når varen ble kjøpt.
4. Ved godkjent reklamasjon forbeholder NDS Group AS seg retten til å utbedre mangelen ved reparasjon, eller å foreta omlevering uten omkostninger for kunden.
Ved eventuell omlevering er NDS Group AS berettiget til å levere tilsvarende vare dersom den opprinnelig leverte vare ikke lenger er tilgjengelig.
5. Reklamasjonsretten gjelder ikke feil som skyldes kundens eget forhold, som for eksempel uriktig vedlikehold, uriktig bruk/montering, normal slitasje, feil spenning eller bruk av ikke godkjente smøremidler/kjemikalier.
6. NDS Group AS’ erstatningsansvar overfor kunden skal ikke i noe tilfelle overstige varens fakturaverdi. NDS Group AS påtar seg dermed intet ansvar for tap (herunder produksjonstap), skader (på person eller gods), eller lignende som måtte være forårsaket av mangelfull vare. NDS Group AS påtar seg intet ansvar dersom varen er montert eller brukt feil, eller til annet formål enn den er tiltenkt.
NDS Group AS dekker ikke arbeidsomkostninger som følge av en reklamasjon, så sant ikke dette er regulert i en egen salgskontrakt.
7. Ved transportskade må kjøper omgående gjøre transportør oppmerksom på skaden og anmerke dette på fraktbrevet. (Husk: kopi av fraktbrevet)
8. Dersom kundens reklamasjon gjelder varer kjøpt for videresalg, har kunden i alle tilfelle reklamasjonsrett hvor reklamasjonen bygger på en berettiget reklamasjon fra sluttkunden. En reklamasjon fra sluttkunden er berettiget når dette følger av lov om kjøp eller lov om forbrukerkjøp, eller reklamasjonen er godkjent av NDS Group AS. Der kundens reklamasjon er begrunnet i en reklamasjon fra sluttkunden, regnes fristene for reklamasjon i punkt 2 ovenfor fra det tidspunkt kunden har mottatt sluttkundens reklamasjon.

RETURBETINGELSER
1. Alt kjøp er i utgangspunktet bindene
2. All retur skal være forhåndsgodkjent.
3. Det skal følge utfylt retur skjema med hver retur.
4. Reklamasjon over feilaktige eller ufullstendige leveranser, må være NDS Group i hende senest 14 dager etter mottak av vare. Etter dette er en retur å anse som vanlig retur av varer og behandles deretter.
5. Det er kun varer kjøpt hos NDS Group som kan returneres NDS Group.
6. NDS Group vil kun godskrive salgbare varer.
7. Varen skal returneres med alt eventuelle tilbehør, i ubeskadiget original emballasje, fri
for merkelapper, tusj etc.
8. Fraktkostnaden ved retur dekkes i sin helhet av kunden, med unntak av retur etter punkt 4 hvor NDS Group dekker frakt dersom varene sendes med speditør valgt av NDS Group (Bring eller Posten).
9. Retur av varer skal gi grunnlag for salg av andre varer fra NDS Group til kunden.
10. Faktura-/pakkseddelkopi skal normalt følge returen.
11. Retur av varer godskrives etter følgende retningslinjer:
- Varer kjøpt de siste 6 mnd. godskrives med 90 % av fakturert beløp.
- I helt spesielle tilfeller kan varer kjøpt de siste 6 mnd. godskrives med inntil 100 % av  fakturert beløp. En slik retur skal da være avtalt før kjøpet finner sted.
- Varer kjøpt de siste 24 mnd. godskrives normalt med 85 %.
- Varer som er eldre enn 24 mnd., eller som returneres uten fakturakopi, godskrives med maks. 75 % kundens pris i dag.
- Spesialbestillinger og skaffevarer tas ikke i retur.

TEGNINGER OG TEKNISKE BESKRIVELSER

1. Tegninger, tekniske beskrivelser og prøver utlånt av selger forblir hans eiendom. Disse må ikke kopieres av kjøper, overlates til annet forretningsformål eller anvendes på annen måte som kan skade selgers interesser.
2. Opplysninger gitt i tegninger, beskrivelser eller på annen måte, om vekter, dimensjoner, ytelser og andre data er veiledende, og selger forbeholder seg rett til underveis å foreta endringer i disse som betinges av materialspørsmål eller fabrikasjonsmetoder.

EU-forordning (2019/1148) påvirker hvordan dere må håndtere batterier som leveres med svovelsyren i separat beholder (motorsykkelbatterier).

NDS fører og tilbyr motorsykkelbatterier til deg som kunde. Majoriteten av disse må fylles med fortynnet svovelsyre før bruk. Derfor, i tillegg til selve batteriet, inneholder pakken en separat beholder med fortynnet svovelsyre. Det er altså denne separate beholderen som inneholder syre til tørrladede batterier som ikke lenger er tillatt for salg til privatpersoner.

Denne EU forordningen gjør at du som eventuelt selger og leverer ut slike batterier til privatpersoner må sørge for at svovelsyren fylles i batteriet før batteriet overleveres til privatpersoner.

Se guide for hvordan disse fylles her.